foto1
latamy...
foto1
i pływamy...
foto1
...i tak też latamy
foto1
żeglujemy...
foto1
i szybujemy...

Kto jest online

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Statut Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny "FENIKS"
Tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Modelarzy Opolszczyzny "FENIKS".

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą miasto Brzeg.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowanym stowarzyszeniem modelarskim działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 5

Stowarzyszenie ma pieczęć, znak, odznakę, flagę i legitymacje członkowskie.

§ 6

Stowarzyszenie opiera się w swej działalności na pracy społecznej ogółu członków. Członkom zarządu Stowarzyszenia, w związku z pełnioną przez nich funkcją, nie przysługuje wynagrodzenie.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działalności sportowej, szkoleniowej, sportowo - wypoczynkowej propagującej w społeczeństwie modelarstwo.
2. Wychowywanie politechniczne młodzieży poprzez uprawianie sportów modelarskich.
3. Kształtowanie wśród członków Stowarzyszenia postaw patriotycznych i walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Podstawowe i wyczynowe szkolenie w sportach modelarskich dla wszystkich grup wiekowych.
2. Sprawowanie opieki szkoleniowej i wychowawczej nad zawodnikami i ogółem członków.
3. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania sportów modelarskich.
4. Dbanie o poziom moralny zawodników, trenerów i działaczy.
5. Organizowanie zawodów międzynarodowych, krajowych, pucharowych, regionalnych i imprez popularyzatorsko- pokazowych na terenie kraju i zagranicą.
6. Prowadzenie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami w kraju i zagranicą.
7. Zaopatrywanie członków Stowarzyszenia w niezbędny sprzęt i materiały.
8. Wytwarzanie we własnym zakresie sprzętu modelarskiego niezbędnego w działalności szkoleniowej i wychowawczej.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów statutowych.
10. Kształcenie kwalifikowanej kadry instruktorskiej.
11. Realizację zadań w zakresie zdobywania klas sportowych przez członków Stowarzyszenia.
12. Propagowanie modelarstwa i udzielanie informacji o swej działalności współdziałając z prasą, radiem i telewizją.
13. Podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.
4. Członków uczestników.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat (także z zagranicy) i zadeklaruje czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (także z zagranicy) szczególnie zasłużona dla rozwoju modelarstwa. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna (także z zagranicy), która uznaje postanowienia Statutu oraz deklaruje chęć wspierania działalności Stowarzyszenia poprzez pomoc finansową lub materiałową. Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

§ 11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z takim zastrzeżeniem, że w statutowych organach Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
b) udziału w działalności statutowo organizacyjnej i korzystania z urządzeń i sprzętu należącego do Stowarzyszenia,
c) zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze Statutu Stowarzyszenia,
e) posiadać legitymację i odznakę członkowską Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych określone w paragrafie 11 pkt 1.
3. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia w wieku poniżej 16 lat przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu za zgodą swego ustawowego opiekuna. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenia w imprezach krajowych i zagranicznych w barwach Stowarzyszenia.
4. Zachowania wysokiego poziomu moralnego.
5. Regularnego płacenia składek i innych świadczeń uchwalonych przez Walne Zebranie.

§ 13

Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
2. Rozwiązania Stowarzyszenia.
3. Wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz przepisów Stowarzyszenia.
4. Wykreślenia z ewidencji członków przez Zarząd za niepłacenie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy.
5. Śmierci członka.

§ 14

Utrata członkostwa Stowarzyszenia nie uprawnia do zwrotu wpłaconych na rzecz Stowarzyszenia należności. Występujący ze Stowarzyszenia jest zobowiązany do uregulowania wszystkich należności przed wystąpieniem.

§ 15

Od uchwał Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu, skreśleniu lub w prawach członkowskich przysługuje prawo pisemnego odwołania się do Walnego
Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna
Kadencje władz Stowarzyszenia określa się na 4 lata.

§ 17

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które odbywa się: raz na 4 lata.
2.    Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, wniosku Komisji Rewizyjnej, 1/4 ilości pełnoletnich członków Stowarzyszenia lub w sytuacji określonej w § 23 Statutu zwoływane jest Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, podjęcia uchwały lub wystąpienia sytuacji określonej w § 23 Statutu.
3.    Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne przy obecności przynajmniej 50% plus jeden ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4. W momencie stwierdzenia braku kworum określonego w § 17 ust. 3 Walne Zebranie Stowarzyszenia zostaje odroczone przez przewodniczącego Walnego Zebrania Stowarzyszenia na czas określony. Po wznowieniu obrad odroczonego Walnego Zebrania Stowarzyszenia jest ono prawomocne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków co najmniej na miesiąc przed terminem.

§ 18

Walne Zebranie Stowarzyszenia wybiera na okres 4- letniej kadencji:
1. Zarząd stowarzyszenia w składzie 6 członków.
2. Komisję Rewizyjną w składzie 3 członków.

§ 19

Kompetencje Walnego Zebrania Stowarzyszenia:
1. Uchwalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwał organizacyjnych i statutowych istotnych dla działania i losów Stowarzyszenia.
3. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozdysponowaniu jego majątku.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie zmian statutowych.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą między Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia odpowiada za:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z przyjętymi do realizacji wnioskami Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
2. Składanie sprawozdań ze swej działalności organizacyjnej i finansowej przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.
3. Opracowanie okresowych i doraźnych planów działania Stowarzyszenia co najmniej:
a) planu realizacji uchwały bądź wniosków przyjętych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia,
b) rocznego planu działania Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie regulaminów i zakresów działania komisji i zespołów powoływanych doraźnie przez Zarząd Stowarzyszenia dla realizacji zadań statutowych.
5. Kierowanie całokształtem gospodarki finansowej, ustaleniem wysokości i zbieraniem składek członkowskich oraz zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia.
6. Rozpatrywanie sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia i naruszeń przez członków Stowarzyszenia statutu i przyjętych uchwał.

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia na swym pierwszym posiedzeniu wybiera z pośród siebie:
- prezesa ,
- wiceprezesa,
- sekretarza,
- skarbnika.

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
2.Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia co najmniej 1 raz w roku a w szczególności działalność finansową oraz gospodarkę majątkiem pod kątem celowości i zgodności z obowiązującymi przepisami finansowymi.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji, jego zastępcę i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna informuje na bieżąco Zarząd Stowarzyszenia o rezultatach swej działalności oraz przedstawia odpowiednie wnioski.
5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 23

W sytuacji zmniejszenia liczby członków statutowego organu Stowarzyszenia działa on nadal, jednak gdy organ statutowy Stowarzyszenia utracił większość członków w terminie 3 miesięcy zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 24

Wszystkie uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, o zmianach w Statucie gdzie stosuje się odpowiednio § 27 ust. 1-2.

§25

Wszystkie wybory organów przedstawicielskich i osób fizycznych Stowarzyszenia odbywają się na drodze tajnego głosowania uprawnionych członków Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie w wysokości ustalonej przez zarząd Stowarzyszenia,
b) dochody z organizowanych imprez, szkoleń i wydawnictw,
c) subwencje, dotacje, darowizny, wpisy, zapisy i składki (także z zagranicy),
d) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej prowadzonej we wszystkich przewidzianych prawem formach,
e) dotacje państwowe i od osób prawnych (także z zagranicy),
f) dochody z ofiarności społecznej.
3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.
4. W sprawach ważności umów, zobowiązań, pełnomocnictw, oświadczeń woli, innych aktów prawnych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa. Dokumenty oraz oświadczenia w sprawach majątkowych podpisuje prezes lub wiceprezes oraz skarbnik. W wypadku nieobecności prezesa i wiceprezesa umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa, oświadczenia woli i inne akty prawne mogą być podpisane przez dwóch członków Zarządu, a oświadczenia w sprawach majątkowych podpisują dwaj członkowie Zarządu wraz ze skarbnikiem.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§27

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie od liczby obecnych na zebraniu.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.
3. W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

       
Prezes Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks”

Sekretarz Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny „Feniks”

Statut do wydrukowania można pobrać tutaj